Domates Salçası Üretim Teknolojisi

77026 kez okundu

8 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Diğer Ürünler» Domates Salçası Üretim Teknolojisi

Salça Üretim Teknolojisi

İyi kaliteli bir salça ancak; dalında tam olarak olgunlaşmış, sağlıklı ve olabildiğince kırmızı renklidomateslerden elde edilebilir. Bu yüzden, domateslerden salçaüretimine elverişli çeşitlerin seçilmesi ve domateslerin hemen fabrikacivarında yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Böylece taşımada zarar görmemiş taze haldeki domateslerin işlenme olanağı sağlanır.

Salçanın en önemli kalite kriterlerinin başında renk gelir. Buyüzden domateslerin hem kabuklarının vehem de etinin tam olarak kızarmış olması gerekir. Hafif yeşilli domatesler salça rengini ve aromasını sonderece olumsuz etkiler.

Salçaya işlenecek domateslerin özelliği sadece renkle sınırlı değildir. Nitekim bu domateslerin; kuru maddeve şeker oranının yüksek, hastalık ve küflere karşıdirençli, her tarafı aynı anda olgunlaşan ve bol ürün veren bir çeşit olması gerekir. Ülkemizde, “sanayi tipi domates” adı ile çeşitli domates tipleri yetiştirilmektedir.

Domateslerde kuru madde oranı ortalama %5’dir.Kuru madde oranı yükseldikçe salça verimi artar. Bununla birlikte kuru madde en çok %6,5’e kadar yükselebilir. Domateslerdeki suda çözünür kuru maddenin yaklaşık %60’ı indirgen şekerden oluşur.

Gıdalara katılan salça, onlara yalnızca renk ve tat vermez, aynı zamanda tadın insanlar tarafından daha iyi algılanmasını da sağlar. Bu amaçla, gıda endüstrisinde birçok gıdaya tadın daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla glutamatlarkatılır. Glutamat, doğada serbest ve bağlı olmak üzere iki farklı formda bulunmaktadır. Serbest glutamatlar, özellikle domateste fazla miktarda vardır ve bu miktar olgunlaşma ile artar.

Salça Üretim Aşamaları

Domateslerden salça üretimi, temel olarak 3 aşamadan oluşur. Bunlar;

1.      Pulpun elde edilmesi

2.      Pulpun belli oranda konsantre edilmesi

3.      Salçanın ambalaja doldurulmasıdır.

 

Domateslerden Pulp Üretimi

Pulpelde edilmesi, aynen meyvelerde olduğu gibidir. Aşağıda ön hazırlık işlemleri ve bunu izleyen üretim aşamaları açıklanmıştır.

a) Domateslerin Fabrikaya Alınması

Domatesler, akış kanalına boşaltılır ve bu kanaldaki su ile fabrikaya, yani üretim aşamasındaki ilk cihaz olan yıkama makinasına taşınır. Akış kanalı U şeklinde, genellikle 25-30 cm derinlik, 30-50 cm genişlikte, alüminyumdan veya üzeri boyanmış sacdan yapılır. Akış kanalı hammadde platformundan fabrikaya doğru hafif bir meyille uzanır ve kanalın başından verilen su yardımıyla domatesler fabrikanın içine taşınır. Fakat akış kanalının esas yararı, domateslerin işletmeye düzenli bir şekilde taşınması ve bu sırada ıslatılarak adeta bir ön yıkama uygulanmasıdır.

b) Domateslerin Yıkanması

Akış kanalında ıslatılmış ve hatta bir ölçüde ön yıkama yapılmış domatesler, ayıklanmadan önce itina ile iyice yıkanırlar. Modern domates yıkama makinaları, peş peşe iki yıkama tankından oluşur.

c) Domateslerin Ayıklanması

İyi kalitedeki bir salça, iyi nitelikli domateslerdenelde edilebilir. Üreticiden alınan domateslerin hepsinin kusursuz olması olanaksızdır. Bu yüzden salça üreten tesislerde domateslerin ayıklanması, kalite üzerindeki en önemli etkenlerden birisidir. Bu yolla, salçalardaki küf miktarı da kontrol altına alınabilmektedir.

Ayıklama işlemi, dönen merdaneli bir bantta gerçekleştirilir. Ayıklama işlemi bittikten sonra, domatesler salça üretimi için tam anlamıyla hazırlanmış olurlar.

1. Domateslerden Pulp Elde Edilmesi

Ayıklanmış domatesler; parçalama, ısıtma ve mayşenininceltilmesi olarak üç aşama sonunda pulp (domates suyu)haline getirilir. Bu üç aşama da, birbirine bağlı olarak çalışan bir sistemde gerçekleşir.

Domatesler bir parçalama makinasında mayşe haline getirilip, derhal ısıtıldıktan sonra, palperlerde aşamalı olarak inceltilir. Pulp üretiminde, eğer parçalanan domatesler palpere gitmeden önce ısıtılırsa bu yönteme, sıcak işleme(hot break) denir. Eğer domatesler, parçalandıktan sonra ısıtılmaksızın kaba palperden geçirilip, daha sonra derhal ısıtılırsa, bu yönteme soğuk işleme (cold break) denir.

Sıcak işleme yönteminde, parçalanmış domatesler derhal ısıtılır.Böylece; pektik maddeleri parçalayarak, salçanın kıvamının azalmasına neden olan pektolitik enzimler, inaktif hale getirilmiş olur. Ayrıca bu ısıtma sonucu, çekirdek evinde bulunan bitkisel zamk maddeleri (gam) domates salçasına önemli oranda geçer ve gayet kıvamlı bir salça elde edilmiş olur. Parçalamayı takiben, derhal ısıtma sonucunda bu iki nedene bağlı olarak daha kıvamlı bir salça üretilmiş olur. Ancak; ısıtma sırasında çekirdeklerden geçen bazı maddeler salça lezzetinin hafif acımsı bir nitelik almasına neden olabilir. Bu nedenle, “soğuk işleme” yönteminde; parçalanan domatesler önce, kaba delikli bir palperden geçirilir. Böylece domateslerin çekirdekleriayrılmış olur. Daha sonra domatesler, ısıtılır ve inceltilir. Parçalama ve ısıtma arasında geçen sürede domateslerin doğal pektolitik enzimleri, pektik maddeleri bir oranda parçalayarak salçanın konsistensinin zayıflamasına yani, daha akışkan bir nitelik kazanmasına neden olur. Parçalama nasıl yapılırsa yapılsın, elde edilmiş mayşe, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmek üzere 65-80°C arasında belli bir sıcaklığa kadar derhal ısıtılır. Domatesler 80°C’ye, hatta süre kısa tutulmak koşuluyla daha yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılabilir.Ancak sıcaklık aşırı yüksek olursa, salçanın rengi karamelizasyon sonucu esmerleşir.

Mayşenin ısıtılmasında, çoğunlukla tübular ısıtıcılar kullanılmaktadır. Isıtılmış mayşe, bir palper grubundan geçirilerek, tohum, kabuk ve iri lifler halinde ayrılır ve pulp, aşamalı olarak inceltilir.

Salça endüstrisinde palperegenellikle siklon denir. Bir siklon grubunda genellikle peş peşe 3 siklon (palper) bulunur. Birinci siklonda, elek delik çapı iridir. Diğer siklonlarda ise elek çapı gittikçe küçülmektedir. Örneğin; birincide delik çapı 1,2 mm,ikincide 0,7 mm ve üçüncüde 0,4 mm kadar olabilir. Ancak bu değerler değişebilir. Palperden akan pulp (domates suyu), bir tankta toplanıp buradan evaporatöre verilir.

 

2. Pulpun Salçaya Konsantre Edilmesi

Elde edilen ve brix derecesi (% çözünür kuru madde) yaklaşık 5 olan domates pulpu, uygun bir evaporatördekonsantre edilir. Buna göre salça; çekirdek, kabuk ve kaba liflerden ayrılarak inceltilmiş domates pulpukonsantratıdır.

Salçanın brix derecesi, en az 28° olacak şekilde yükseltilir. Son yıllarda 46° brikse kadar yüksek oranda konsantre edilmiş salça üretilmekte ve böyle ürünler gittikçe önem kazanmaktadır. Salçada ulaşılan brixderecesi, iç piyasada geçerli tüzük ve standartlara, dış piyasada ise müşteri isteklerine bağlıdır. Ülkemizde iç tüketim için daha çok 28-32°brixlik salça üretilmektedir. Genel olarak ticarette, % 28-30 kuru maddeli salçalar,çift konsantrat(doubleconcentrate), % 36 kuru madde içerenler ise, üçlü konsantrat (tripleconcentrate) ismi ile anılır. Ancak bu ticari isimlerde, domates pulpunun 2 veya 3 misli konsantre edildiği anlaşılmamalıdır. Aslında, domates pulpunun olabildiğince konsantre edilerek kıvamlı bir ürün (salça) elde edilmesi her zaman istenir. Ancak, pulpun doğal konsistensi ve evaporasyonda gittikçe artan konsistensi yüzünden buna imkan yoktur ve salçanın meyve suları gibi 68-72° brixe kadar konsantre edilmesi mümkün olamamaktadır. Belli bir brix derecesinden sonra salça, o kadar kıvamlı bir ürün haline gelir ki; salçanınevaporatör ısıtma yüzeylerinde yanmadan ısıtılması olanaksızlaşır.

Salça üretiminde iki tip evaporasyon düzeni çok yaygındır. Bunlardan biri,kesik (diskontinü) çalışan, diğeri ise, devamlı (kontinü) çalışan sistemlerdir. Diskontinü sistemde, genellikle iki aşamalı evaporatörler kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, birinci aşamada yer alan evaporatör; tübular bir evaporatör olup, ön konsantrasyon amacıyla görev yapar ve burada domates suyunun kuru maddesi genellikle 12° brixe kadar yükseltilir. Ön evaporatörde yaklaşık olarak 12°brixe yükselen domates pulpu (yarı konsantrat) doğrudan doğruya ikinci aşama olarak buhar ceketli evaporatörlere verilir. Salça endüstrisinde bu basit evaporatörlerebul (boule) ismi verilmektedir. Buhar ceketli evaporatörler, mekanik karıştırıcılarla donatılmış olup, ürün evaporasyon sırasında devamlı olarak karıştırılır. Kontinüevaporatörler ise, çoğunlukla iki veya daha fazla (3 veya 4) aşamalı tübular (borusal) evaporatörlerdir. Kontinü salça evaporatörleri, tam olarak otomatik kontrollüdür. Evaporatöre gelen domates pulpu, istenen konsantrasyona ulaştıktan sonra pulpunsistemi terk etmesi otomatik kontrol altındadır.

 

Pulpun Salçaya Konsantre Edilmesinde Ters Ozmoz Uygulaması

Son yıllarda salça üretiminde domates suyunun belli bir kurumadde düzeyine kadar konsantrasyonunda ters ozmoz (TO) membran tekniğinden de yararlanılmaktadır. Domates suyunun çözünür kuru madde miktarı, ters ozmozmembranlarından geçirilerek yaklaşık %5’den %8.5’a kadar çıkarılır. Bu şekilde salça üretimi için evaporasyonun birinci aşamasında uzaklaştırılması gereken suyun yaklaşık % 50’si, ısı uygulanmaksızın ayrılmış olur. Böylece kısmen konsantre edilmiş domates suyu, klasik bir evaporatörde, %28-30 veya %42 kuru madde düzeyine kadar konsantre edilerek, salça üretilir.

Salça üretiminde prosese, ters ozmoz uygulamasının dahil edilmesinin bazı yararları bulunmaktadır. Her şeyden önce,evaporatörde buharlaştırılması gereken suyun yaklaşık yarısı, daha başlangıçta ters ozmoz ünitesinde ayrıldığı için, evaporatör kapasitesi %100’e kadar yükseltilmektedir. Özellikle eski ve etkinliği azalmış evaporatörlerde karşılaşılan bazı sıkıntılar aşılabilmektedir. Bu yolla üretilen salçanın duyusal özellikleri, geleneksel yöntemle üretilen salçanınkinden daha üstün bulunmaktadır. Ayrıca işletme masraflarının 5-10 misli daha az olduğu ileri sürülmektedir.

 

3. Salçanın Ambalaja Doldurulması

Salça isteğe göre, teneke kutu, cam kavanoz veya aseptik teknikle büyük hacimli özel plastik torbalara doldurulabilir. Salçanın sıcaklığı, evaporatörden çıkınca en çok 60°C dolaylarında bulunur. Konsistensi nedeniyle salçada ısı aktarımı son derece kötüdür. Bu yüzden bulunduğu sıcaklıkta kutulara doldurulup, kutuların kapatılmasından sonra konservelerde olduğu gibi pastörize edilme olanağı çok sınırlıdır. Ancak; salçaya bu yolla pastörizasyon uygulanması büyük kutularda olanaksız olduğu halde, çok küçük ambalajlarda olanaklıdır ve hatta zorunludur. İşte bu yüzden, evaporatörden alınan salça, doldurma ünitesine verilerek en az 90°C’de, tercihen 93°C’de, sıcak dolum tekniğine göre kutulara doldurulabilir. Bu durumda ayrıca bir pastörizasyon işlemine gerek kalmaz. Ayrıca, aseptik dolum tekniğinde olduğu gibi salça, bir tübular ısı değiştiricide soğutulduktan sonra da dolum yapılabilir. Salça sıcak halde kutulara doldurulduktan sonra, kutular derhal kapatılır. Kapanmış kutular bantta taşınırken bir düzenle ters döndürülerek 2-3 dakika bu halde yoluna devam eder ve sonra kutu soğutucusuna ulaşır. Kutuların ters dönmesiyle, kutu kapağının da sıcak salça ile teması gerçekleşir ve böylece bu kısımdaki mikroorganizmaların da ölmesi sağlanmış olur. Bazı kutu soğutma sistemlerinde kutuların ters döndürülmesine gerek kalmaz.

Özellikle belirtmek gerekir ki, 92°-93°C’de dolum yapmakla, kesin bir sterilizasyona ulaşılır. Ancak boş kutunun yeterince temiz ve sıcak olması zorunludur.

Diğer konserve gıdalarda olduğu gibi, salça doldurulmuş kutuların soğutulmasında da klorlu su kullanılması gerekir. Bu yüzden soğutma tünellerinde, kutulara atomize edilerek püskürtülen su, 3-5 ppm düzeyinde klorlanmış olmalıdır. Bu sayede, sızıntı nedeniyle belirecek bozulmalar, önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Diatek tarafından üretilen DiaNatura Base ile salçanın raf ömrünü tamamen doğal yollardan uzatabilirsiniz. (DiaNatura Base hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.) Üretim alanınızdaki hijyen kontrollerinizi Hytech Slide ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. (Hytech Slide hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.)

 

Kaynak: https://www.food.hacettepe.edu.tr

 


Etiketler domates salçasi üretimi özet , bir gıda maddesine pastörizasyon işlemi uygulandıktan sonra her biri ayrı ayrı kesikli ıs aktarımı nasıl uygulanır , salça analizleri , domates salçası üretim prosesi video , domates salçası kimyasal analiz , domates salçası kimyasal analizleri , meyve suyu üretim aşamaları slayt , salçanın fabrika üretim aşamaları , domatesin pulp haline gelmesi , domatesin pulp olması , salçada kalite kriterleri , domates salçasının önemi , salçanın üretim aşamaları kısaca , domatesin fabrikaya gelene kadarki aşaması , salça teknolojisi , gıda teknolojisi salça üretim soruları , salça üretiminde kullanılan aşamalar , domates salçası fabrika üretimi videosu , domates üretiminde son teknoloji , çeşitli domates , meyve su ve salça fabrikası , salçanın üretim aşamaları domates , salçanın üretim aşamaları , salça üretim teknolojisi , salça teknolojisinde kullanılan cihazlar , salça üretim prosesi , salça dolum makinası , salçanin üretim aşamalari , şekerin elde edilme aşamaları , palper verimi ve pastörizasyon , salça üretim aşamaları , palper makinası ile meyve suyu üretimi , salça üretimi slayt , domates salçası analizler çeşitleri , domates salçası üretimi için gerekli cihazlar , domates salçasi fiziksel kriterler analizi , fabrikada domatesin salça yapım aşamaları , salçada kaba lif , salcanın fabrikada yapım aşamaları kısaca özeti nedir , salça palperi , domates salçası yapımı üretim teknolojisi , palper verimi , domates salçası üretim şeması , domates salçası pastörizasyon sıcaklık derecesi , domates salçası üretim aşamaları , salcanın üretimi , salca üretim aşamaları , domates salçasının üretim aşamaları , salça evaporatörü , domates salçası aşamaları , salça analizleri yapılış , domatesin üretim aşamaları nelerdir , salça kalite kriterleri nelerdir , domates salçası yapımı ile ilgili proses makale , domatesin fabrika aşaması , salça üretim kriterleri , domates salçası ısı değiştiricisi , otomatik domates suyu makinası , salçada renk analizi , salça üretimi kimyasal madde kullanımı , teneke salça dolum makinası , fabrika salça yapımı izle , salça üretimi kimyasal , salça fabrikasında yapılan analızler , domates salçası üretim aşamaları kısaca , salça üretimi ters ozmoz , domatesin toplanması ve salça olmak üzere fablikalara gitmesi , domates salça yapımında hangi ısı değiştirirci kullanılır , domatesin üretim aşamaları , salçanın aşamaları , salçanın ilk üretim aşamaları , salça üretim videosu , salça üretim ve tüketim tarihinin anlam ve nedeni , domates salçası analizleri , salça üretiminde ters osmos sisteminin uygulanması , salça analizleri , domates salçasında ki kalite kriterleri , salçanın yapım aşamaları , domates salçasının faydaları maddeler halinde , salça proses kontrolleri nelerdir? , sanayi tipi salça yapım hatları , salça üretimi , salça kutulama , salça yapımı aşamalarında pulpun elde edilmesi , salçada kalite analizleri , domates salçası analizleri , salça yapım aşamaları , domates salçası üretim prosesi , domatesin üretim aşaması nelerdir , domatez salca imalat seması , şalçada kalite kriterleri nasıl olmalıdır , tat salça fabrikası salça üretim aşamaları , domates salçası şeker oranı , salça yapımında uygulanan prosesler , domestes salçası videoları , domates salçası fabrikaları , salçanın üretimi , domates salçası tenekesi , salçada ısı transfer , domates salçası üretim , teneke kutu imalatı , domates salçasının zararları , domates evaporatörü , salçada kıvam analizi ile ilgili , salça üretimi nasıl yapılır sırasıyla , üretimden tüketime salça kısaca , domates salcası yapım aşamaları , salçanın üretim aşaması , domatesten salça yapımı slayt , meyve suyu üretim aşamaları , domates salçası prosesi , domatesten pulp elde edilmesi , domates pulp elde edilmesi , domates salçası kalite kriteri , domates salçası hangi renk olur , domates salçası fabrikaları domateslerini nerden alıyor , domatesin üretim aşaması , salçada kaç ppm cu bulunabilir? , salçada yapılan analizler , domates salçasının fabrika yapımı , salça kalite kriterleri , salça evaporatör , domatesin üretimden tüketim aşaması , salçada duyusal analiz , domates salçasının yapım aşamaları , evaporatör domates üretimi , salçanın üretim aşamaları üretim aşamaları , meyve suyu proses aşamaları , domatesin üretimi , salça üretimi il ilgili makaleler , salçanın üretimden tüketime kısa özeti , fabrikasyon domates salçası nasıl yapılıyor , şalça üretiminde oranlar , salça yapımı için önemli olan maddeler , domates salça sanayinde mikrobiyolojik bozulmaların öneminin , salçayla fabrikada üretilmesi , domates salçası mikrobiyolojik analizleri , gıda teknolojisi salça fabrikası , fabrikada salçanın yapım aşamaları , salça mikrobiyolojisi , salça fabrikaların videoları , salçada soğutma suyundaki klor miktarı , domates verimi nasıl artırılır video , salca pastörizasyon nasil yapilir , salça işleme teknolojisi , teneke kutu salca dolum makinasi , teneke kutulara salca dolum makinasi , salça yıkama , salçada kriterleri , iyi kalitedeki salça , domates salçası nasıl yapılır endüstride , fabrikada domates salçası üretimi önemi , domateslerden salça üretimi, temel olarak 3 aşamadan oluşur. bunlar; , domates salçası üretimi 3 aşamada , domates salçası üretimi , salça üretim tesisi ile ilgili sunumlar , salça üretiminde domateslerin yıkanması , üretim teknolojisi , domates salçası üretimi ppt , taze tuketim domatesler , basit salça imalat , salçada evaporasyon , diatek salça üretim teknolojisi , domatesin üretim aşaması kısaca , diatek domates salçası üretim teknolojisi , salca evaporator , salça yapımının aşamaları , diatek domates salçasi üretim teknolojisi , salça domates oran , domates sıcak soğuk dolum farkı , domates işleme , dotates salça fabrika makinaları , domates salca fabrikaları , konsantre hammaddeden salca uretımı , salça ile ilgili sunum , salça analizi , renk salça , domates salçası üretiminde kullanılan kimyasallar , öz miktarı analizinin makinayla yapılış aşamaları , domates salçası üretim makinaları , salça fabrikaları , salca uretimi , salça fabrikasında çalışanlar , salça üretim hattı , salça makinaları , salçada duble işlemde brix dereces , fabrika yapımı domates salçası yapımı , salça üretiminde yapılan analizler , salça palperi nedir , domates ön isitma makinası , domates üretim aşamaları , salça üretımı , salça fabrikası makinaları nelerdir , domates puresi uretimi , domatese şeker salça , makina ile salça nasıl yapılır , domates konsantresi nasil yapilir , domates konsantresi nasıl yapılır , tek aşamalı evaporatörlerin kullanım alanı , salca fabrıkasındakı asamalar , salçaya renk vermek için ne katarız , salça üretim makinaları , salça işleme tesisi makinaları , lifli gıda üretim teknikleri , salça soğutma sistemleri , domates (kabuk, lif, çekirdek , salça üretim , dometesten salça üretimi , salça üretimi nasıl yapılır , modern fabrikalarda salça yapımı , fabrika imalat videoları , domates salça konserve tesisinde hangi makinalar vardır , salça üretimi su tüketimi , domates fabrikasının bulunduğu il , sanayi tipi salca makinaları , salça fabrikası makinaları , geleneksel yöntemle domates salçası , salça üreticileri , akışkan özellikteki salça hot break yöntemi ile üretimi , salça üretiminde kullanılan kimyasallar , domates salçasında şeker oranı , domates salça fabrikaları , domates salçasında c/e oranı , salça üretim teknolojisi prosesi , domates salçası fabrika , domates salçası dolum , domates salçası , domates salçası üretim teknolojisi , domates suyunun pulp haline getirilmesi , salcanın kuru madde oranı , salça üretim aşamalarıaşamaları , domatesin üretim aşamaları kısaca , domatesin üretim tüketim aşamaları , salca fabrikasında çalışanlar hangi işlemleri yapıyor , çekirdekli domates salçası , salçada renk tayini , salça dolum ünitesi , konsantre domates nasıl yapılır , sanayi tipi salça üretim makinesi fiyatları , domateste brix değeri nelere göre değişir , domates salça makinaları , diatek üretim yorum , salça fabrikaları soğuk d olum , konservelerde klorlu su kullanımı , domates salçası üretim hattı , yemek fabrikalarının kullandıkları salca cesıtlerı , domates salça özellikleri kimyasal , domates konservesi , domates salça evaporatör , domatesin salça verimi , salça üretim izni , sıcak dolum makinası salça , sanayi tipi domates salçası yapımı , domates salçası yöntemleri , salça makinası palper , viyolü imalat sıkıntıları , kontinü evaporatörler , pulp üretimi , domates fabrika , salça fabrikası makinaları fiyatları , salça konserve fabrikaları , salca evap , fabrikalarda salça üretimi , sanayi tipi domates salçası yapan makinalar , ilk domates salçası fabrikası hangisidir , domates salcasi fabrkasi yapimi , domates salçası renk verir mi , domates üretim makinesi , domatesin kuru maddesi nasıl arttırılır , domates salçası yapım aşamaları , domates de mikrobiyoloji ekimde kullanılan yöntemler , salça evaporatörleri , salça üretimi aşamaları , domates için endüstriyel yöntem ve bununla elde edilen ürün , fabrikalarda salça nasıl yapılır kısaca , domates yıkama makinası , salçalık domates hangisi , domates püresi üretimi , fabrikada domates salçası nasıl yapılır , salça mikrobiyolojik analiz , salca uretim makinalari , salça karıştırma makinası yapımı , domet salçası fabrikalarda nasıl yapılır , salça makinalari nasil kullanilir , domates salcasi ureticileri , salça üretim prosedürleri , domates salçası su oranı , salça yapım teknolojisi , salça renk tayini , salçada renk , domates salçası kalite kriterleri , domates salçası makinası teknik özellikleri sanayi tipi , evaporatör domates salçası , fabrika aşaması domates ayıklanması , doğal domates salçasi yapim teknikleri , domates fabrikası nasıl yapılır , domates salçası suyu , domates salcasi nasil yapilir , salça üretim tesisi , tat salça nasıl üretiliyor , salça makinası kaç çeşittir , salça dolum tesisi , salça üretimi makineleri , salça makinası ile salça nasıl yapılır , salca makinasi nasil calisir , domates salça fabrikası , domates salçasının makine ile yapılışı , domates salca işleme makinaları , salça yapma makinası yapım aşaması, , salça makinası nasıl yapılır , domates salçası nasıl yapılır , salça yapımı tat veren , fabrikada salça yapımı makinaları , fabrikada salça yapımı , endüstriyel salçanın içine neler katılır , hangi salça makinası alanlar , salça domates alacak fabrikaları , fabrikalarda salca nasıl yapılır , domates salcası nıye buruk tat oluyo , domates üretimi nasıl yapılır , bir salça fabrikası imalatı , dia salça ne kadar , domates salçasında yapılan analizler , salça imalat tesisi , domates salçası faydaları , ilkel salça karıştırma makinesi , vdek yapılan salcaya kimyasalmadde katılırmi , tübular ısıtıcı nedir , salça üretim prosesleri , salça makinesinde salça nasıl yapılır , salçada renk değeri analizi yapan yerler , ters ozmoz salçada kulanımı , modern salça makinası , domates salçası video , domates salça tüketim , domateste brix , tamek salça fabrikası izle , salçada akışkanlık , domates salçası hangi fabrikada nasıl yapılır , salçanın üretim aşamaları ile ilgili resimler ve açıklamalar , domateslerin fabrikaya alınması , sanayi tipi domates salçası , fabrikalarda domates salçası nasıl yapılır , salça makale , salça üüretiminde aşamaları , salca üretimi , endüstriyel salça makinası , domates salçasi üretim tesisi sanayi profili , salça fabrikası kurmak , tam otomatik salça makinası , tat salca fabrikası salca yapimi , üretimden tüketime salça kisaca , salça üretim teknolojisi , salça üretim ve tüketim , salça üretimi sırasındaki kimyasal tehlikeler , salçanın üretim dağıtım ve tüketim aşamaları , salçanın oluşum aşamaları , salca ilk uretım yazısı , salca uretım dagıtım ve tuketım asamaları ozet , salçanın üretim aşamaları , salça fabrikada nasıl yapılır , domates salçasının üretim dağıtım ve tüketim aşamaları , domtes salçası üretim aşamaları , 2013 salça üretimi , domates salçası hangi aşamalardan geçer , domates salçasının oluşumu , salça üretiminde ters ozmoz , salçanın ilk üretimi kısaca , salçanın ilk üretimi , fabrikada salça üretimi , domatesin tüketim aşamaları , fabrika salça yapımı , domates salçası nasıl üretilir , domates salçası üreticisi nasıl calışır , tat domates salçası üretim aşaması , domatesin salça oluşum aşamaları , domates püresi /salca aparatı , domates salçasının üretim, dagıtım ve tüketim aşamaları , domates işleme hattı , salça üretim makineleri , salça fabrikası kurulumu , fabrikada salça nasıl yapılır , salça yapımı aşamaları , salçaya yapılan analizler , aseptik salça dolumu , salça tesisi , domates salçasında buharlaştırmanın amacı , fabrikasyon salça yapimi icin gereken melzemeler , salça yapımında buharlaştırmanın kullanım amacı , salca makinasinla salca yapimi , Domates salçası, Salça üretimi, Salçada brix, Salçada kalite kriterleri