Beggiatoa Bakterisi Nedir?

18317 kez okundu

12 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Beggiatoa Bakterisi Nedir?

Çevre ve Orman Bakanlığı “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca, yetiştiricilik tesislerinin yaptırmakla yükümlü oldukları, kontrol amaçlı bazı analizler vardır. Bu analiz parametreleri, pH, AKM, Secchi Diski derinliği, tuzluluk, sıcaklık, çözünmüş oksijen, amonyum azotu, toplam azot, toplam fosfor, klorofil-a, toplam organik karbondur. Tüm bu parametrelere ilave olarak, alandaki bentik flora ve fauna türleri ile birlikte, Beggiatoa bakterilerinin dağılımı da tespit edilmelidir.
Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen parametrelerle ilgili ölçüm ve analizler Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yetki verilen üniversiteler ile özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarında yapılır.
 
Balık çiftliklerinden atılan organik yük, yenmemiş yemler ve dışkılardan oluşur. Bunlar kafeslerin hemen altında veya yakın çevresinde zemine çökelerek birikir. Su hareketleri ve değişiminin oldukça yüksek olduğu yerlerde, bu atıklar geniş bir alana yayılır ve bentik fauna tarafından asimilasyona tabi tutulur. Böylece çok az birikim ya da etki belirlenebilir. Buna karşın nispeten durgun veya sığ yerlerde bu atıkların birikimi sonucu oluşan sediment organik zenginleşmeye maruz kalır, bentik faunada anoksik zon ve sediment yüzeyinde beyaz Beggiatoa (sülfür indirgeyici bakteri) filmi oluşur.
 
Sedimentteki etkilerin belirlenmesi amacıyla fiziksel, fiziko-kimyasal, biyolojik ve ekotoksikolojik teknikler geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.
Karşılaştırılabilir teknikler daha başarılı ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 
 
 • Direkt sediment gözleme,
 • Sediment kimyası 
 • Bentik faunanun belirlemesi amacıyla sediment örneklerinin analizi
 
Bu tip teknikler organik birikimin derinliğini, alansal dağılımını (yem atıkları ve sülfürik siyahımsı sediment) ve Beggiatoa gelişimini ortaya koyabilir.
Bentik faunanın analizi, çevresel etkinin direkt ve ekolojik olarak uygun bir göstergesidir.
 
Beggiatoa Bakterisi:
Sülfürlerin ayrışması sayesinde varlığını sürdüren ve kokuşmuş sülfürlü sularda yaşayan renksiz organizmadır (Genellikle bakteri olarak nitelendirilir; bazıları renksiz olan mavi-yeşil su yosunlarıyla ortak özellikler gösterir). Bu bakteri türü, hücre içinde kükürt damlacıkları biriktirebilir. Beggiatoa, algo bakteriler olarak adlandırılan şubeye ait, suda yaşayan, renksiz sülfo bakteriler takımından, mavi su yosunlarına yakın bir bakteri türüdür. Aerob, ipliksi bir bakteridir. Kamçıları yardımıyla veya kayarak hareket eder. Karbondioksit bağlayıcı bir bakteri olup, hidrojen sülfit ve elemental sülfürü oksitleyerek sülfata çevirir. Beggiatoa, siyah çürük çamur içinde(arıtma tesislerinde, yavaş akan akarsu kesitlerinde, denizde), hidrojensülfür içerikli suların oksijen ile temas ettiği yerlerde bulunur. Sülfür sulfata oksitlenir. Ara ürün olarak ortaya çıkan elementer kükürt hücre içinde depolanır.
 
 
 
Aktif çamur içinde sıkça rastlanan bir tür olduğu için analizlerde tespit edilmesi şaşırtıcı değildir. Endüstriyel girişlerin kontrolsüz ve aşırı olduğu durumlarda, Beggiatoa bakterisinin varlığı köpük oluşumuna neden olabilmektedir. 
 
Beggiatoa karakteristik özellikleri:
 
 • Dallanma yok
 • Hareketli ( süzülme hareketi)
 • Düz/yay gibi, su içindeki floklar arasında serbest
 • Tutarsız filament uzunluğu
 • Hücre çapı 1.5-2.5 μm
 • Bitişik büyüme yok
 • Bölmeler ara sıra mevcut
 • Dik açılı hücreler
 • Sülfür depolama
 • Gram negatif
 • Neisser negatif
Beggiatoa, tesislerde birçok sülfür bileşiminin akımdan azaltılması (H2S) ve/veya oksijen eksikliğine neden olmaktadır. Bu fonksiyonu, kükürtlü bileşiklerin oksidasyonu yoluyla gerçekleştirir.
Beggiatoa tespiti, mikrobiyolojik analiz ile yapılabilir.
 
Beggiatoa kültivasyonu, izolasyonu ve sayımı için, heterotrofik deniz suyu bakterilerinin analizleri için kullanılan Marine Broth veya Marine Agar kullanılabilir.
 
Marine Broth, deniz suyu ortamında yaşayan çeşitli mikroorganizmaların kültivasyonu için kullanılan besiyeridir.
 
Besiyeri içeriğinde, deniz suyunun neredeyse iki katı oranında mineral bulunmaktadır. Yüksek orandaki tuz konsantrasyonu sayesinde deniz suyu ortamını taklit eder. Pepton ve yeast extract ise, nitrojen, vitamin ve mineral kaynağı olarak besiyeri içerisinde bulunur.
 
İnkübasyon sıcaklık ve süresi 20-25°C’de 24 - 72 saattir.
 
Marine Agar’ın uygulanmasında ise klasik dökme plak veya yayma plak tekniği kullanılabilir. Dökme plak tekniğinde, inokulasyon öncesinde agarın 42°C’ye soğutulması gerekmektedir. Bu sayede ısıya duyarlı deniz bakterileri, besiyerinin sıcaklığından etkilenmezler. Yayma plak yönteminde ise agar, inokulasyondan önce petriye dökülmüş ve soğutulmuş durumdadır. Ekim, önceden hazırlanmış besiyeri üzerine yayma ekim ile yapılır.
 
İnkübasyon sıcaklık ve süresi 20-25°C’de 24 - 72 saattir.
 
Yayma plak yönteminde, dökme plak yönteminden daha yüksek sayıda bakteri tespit edilebildiği belirtilmiştir. Bunun sebebi de, pek çok deniz suyu bakterisinin ısıya hassas olması ve dökme plak yöntemi ile yapılan ekimde, henüz tam olarak soğumamış agardan etkilenebilmesidir.
 
Ekimleri yapılmış ve üremiş şüpheli Beggiatoa’lar, yukarıda açıklamış olduğumuz karakteristik özellikleri bakımından test edilerek doğrulanmak üzere bir takım biyokimyasal testlere ve mikroskobik uygulamalara tabi tutulmalıdır.
 
Mikrobiyolojik analizleriniz için Toz besiyeri ve Hazır besiyeri çeşitlerimizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.